இங்கே எண்டன் காதல் சொல்ல

இங்கே எண்டன் காதல் சொல்ல ...,
நொடி ஒன்று போதுமே..,
அதை நானும் மெய்ப்பிக்க தானே..,
ஒரு ஆயுள் வேண்டுமே...,
என்ன சொல்ல போகிறாய்...!

#YJ @Videos
Video Loading ...
இங்கே எண்டன் காதல் சொல்ல
383 likes - 8 comments

6/8 Top Comments

View all comments on facebook
Gomathi Reddy
Chandra Leela
Nancy Malhotra
Palani Sarasu
Raju R
Balu Kamal

More feeds from I'M Alwayz UR's

I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
yesterday at 08:52. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/22/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/22/2018

Suman Raj
Veni Shakthi
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
yesterday at 04:03. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/22/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/22/2018

FACEBOOK.COM
Thaenmalar Thaen
Praveen S Kumar Kumar
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/21/2018 at 13:24. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/21/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/21/2018

FACEBOOK.COM
Thaenmalar Thaen
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/21/2018 at 07:07. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/21/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/21/2018

Azarutheen Ameertheen
Praveen Surendar
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/21/2018 at 02:49. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/21/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/21/2018

FACEBOOK.COM
Chithra Chithra
Finniks Mohan
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/20/2018 at 11:17. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/20/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/20/2018

Anitha Ani
Bhavya Muniraj
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/20/2018 at 02:40. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/20/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/20/2018

FACEBOOK.COM
Kumaresan Kumar
Ragul
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/19/2018 at 18:39. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/19/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/19/2018

FACEBOOK.COM
Sunil Kumar P R
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/18/2018 at 10:43. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/18/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/18/2018

FACEBOOK.COM
Sumathi Iyyappan
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/18/2018 at 10:41. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/18/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/18/2018

FACEBOOK.COM
Fathi Shahul
Shruthi Shru
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/18/2018 at 04:28. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/18/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/18/2018

Gloria James
Munusamy Arumugam
Abdul Lasha
Abdul Lasha
01/17/2018 at 15:52. Facebook
Abdul Lasha posted on 01/17/2018
Abdul Lasha posted on 01/17/2018

Abdul Lasha
Abdul Lasha
01/17/2018 at 15:52. Facebook
Abdul Lasha posted on 01/17/2018
Abdul Lasha posted on 01/17/2018

I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/17/2018 at 13:36. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/17/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/17/2018

Lathif Ijah
Sadham Usen
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/17/2018 at 08:03. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/17/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/17/2018

Saranraj Vellaiyammal
Santhana Mari S
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/17/2018 at 05:31. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/17/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/17/2018

FACEBOOK.COM
Prabhu Kuppusamy
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/16/2018 at 07:47. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/16/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/16/2018

FACEBOOK.COM
Divya Divya
Priya Esther Priya Esther
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
01/16/2018 at 04:16. Facebook
I'M Alwayz UR's posted on 01/16/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/16/2018

Havoc Hari
Kalai VK
I'M Alwayz UR's posted on 01/14/2018
I'M Alwayz UR's posted on 01/14/2018

Ram Surya
இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.. Happy Pongal தமிழர்திருநாள்...
இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் Happy Pongal தமிழர்திருநாள்
FACEBOOK.COM
Mounam Mari Mounam Mari
K Suresh K Suresh