Facebook ID: 100013102718953
Facebook Username: Pkuoc.2k3
Facebook Name: Đặng Hoàng Phước
Bìa đi :3
Đinh Nguyễn Lưu Nguyễn Cảnh Hiệp Nguyễn Hiệp Phước Đặng Hoàng Nguyễn Ngô Trần Phú Trần Gia Quý Huỳnh Như Phúc Huỳnh Lê Minh Hiếu Châu's Minh's Nguyễn Thịnguyễn Hiệp Văn Nguyễn
Bìa đi :3 Đinh Nguyễn Lưu Nguyễn Cảnh Hiệp Nguyễn Hiệp Phước

✪ ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ✸ ✺ ✻ ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀Phước✪ ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ✸ ✺ ✻ ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀'s cover photo