Facebook ID: 100012215681105
Facebook Username: thanh.buicong.902
Facebook Name: Bùi Công Thành
Bùi Công Thành posted on 10/30/2017
Bùi Công Thành posted on 10/30/2017

Pho

Lương ơi, mày đâu giờ này chưa về 😢

trong chán ngoài thèm :)
trong chán ngoài thèm :

Why So Serious

facebook.com
Bùi Công Thành posted on 09/27/2017
Bùi Công Thành posted on 09/27/2017

LAG.VN

facebook.com
Bùi Công Thành posted on 06/09/2017
Bùi Công Thành posted on 06/09/2017

Lẩu tại nhà

facebook.com