Facebook ID: 100010517984678
Facebook Username: nhanthu.nguyen.98
Facebook Name: Nguyễn Thư
Ai sẽ là người nắm tay em?
Ai sẽ là người nắm tay em

Thư's cover photo

Nguyễn Thư posted on 09/12/2017
Nguyễn Thư posted on 09/12/2017

Yêu đi rồi khóc

facebook.com
Nguyễn Thư posted on 09/12/2017
Nguyễn Thư posted on 09/12/2017

Yêu đi rồi khóc

facebook.com
Nguyễn Thư posted on 09/09/2017
Nguyễn Thư posted on 09/09/2017

Boy Plus

Fine zcl :) #Kem

Nguyễn Thư posted on 09/09/2017
Nguyễn Thư posted on 09/09/2017

Stt Ngắn

Từng :)

Nguyễn Thư posted on 09/04/2017
Nguyễn Thư posted on 09/04/2017

Mộc Lan

Quá đáng :(((( Moon🐷

Nguyễn Thư posted on 09/01/2017
Nguyễn Thư posted on 09/01/2017

Mộc Lan

Vẫn chính là em :) #yuu

Đúng
Đúng

Lặng +