کله !!!
چی له ملګرو سره
#ناست یم
داسی احساس کوم ...
چی د نړی له #امپراطورانو
سره غون‌‌‌‌‌‌‌ډه لرم !!!
کله چی له ملګرو سره ناست یم داسی احساس کوم چی د نړی له امپراطورانو سره غو

M's cover photo

په ملگرتیا دی ویارم ورورکه
Faiz Ullah Azizi
په ملگرتیا دی ویارم ورورکه

Who Is Your Soul Friend?

en.nametests.com
هههههههه شکلی ویدیو
هههههههه شکلی ویدیو

Shpageeza

facebook.com
M Sadiq ÂhmaÐi
M Sadiq ÂhmaÐi posted on 08/06/2016
M Sadiq ÂhmaÐi posted on 08/06/2016

M Sadiq ÂhmaÐi