Facebook ID: 100009181239548
Facebook Username: tung.sk95
Facebook Name: Tùng Saker
Tùng Saker posted on 12/01/2017
Tùng Saker posted on 12/01/2017

Cơm TV

facebook.com
Tùng Saker posted on 11/25/2017
Tùng Saker posted on 11/25/2017

ANH +

facebook.com
Tùng Saker posted on 11/21/2017
Tùng Saker posted on 11/21/2017

Kenh14.vn

facebook.com
Tùng Saker posted on 11/13/2017
Tùng Saker posted on 11/13/2017

Đế Quốc

facebook.com
Tùng Saker posted on 10/07/2017
Tùng Saker posted on 10/07/2017

Dũng Senpai

facebook.com
Tùng Saker posted on 09/15/2017
Tùng Saker posted on 09/15/2017

Ngô

Tùng Saker posted on 09/07/2017
Tùng Saker posted on 09/07/2017
<3 đau tim quá !
3 đau tim quá
Thành Mốc
rất tiếc đếu có đứa nào :)
rất tiếc đếu có đứa nào :

Tuổi Học Trò