Facebook ID: 100006299477808
Facebook Username:
Facebook Name: Minh Chi
Minh Chi
Minh Chi
02/16/2018. Facebook
Xong cái mồng 1 đơn giản và nhẹ nhàng
Xong cái mồng 1 đơn giản và nhẹ nhàng
Kiều Diễm Nguyễn Ngọc
Khoảng Lặng Trong Tim
Minh Chi
Minh Chi
11/04/2017. Facebook
Minh Chi posted on 11/04/2017
Minh Chi posted on 11/04/2017

TS. LÊ THẨM DƯƠNG

facebook.com
Minh Chi
Minh Chi
10/11/2017. Facebook
Great hopes make great men <3
Photographer:Võ Thị Như Quỳnh
Great hopes make great men  3
Photographer:Võ Thị Như Quỳnh

Chi's cover photo

Đoan Thục VI
Kiều Diễm Nguyễn Ngọc
Minh Chi
Minh Chi
08/13/2017. Facebook
Minh Chi posted on 08/13/2017
Minh Chi posted on 08/13/2017

Sống Đơn Giản

facebook.com
Minh Chi
Minh Chi
02/14/2017. Facebook
Tuyệt voài ❤❤
Tuyệt voài ❤️❤️

Back to YG 2012

facebook.com
Minh Chi
Minh Chi
08/13/2015. Facebook
Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh