Facebook ID: 100004093548838
Facebook Username: vuvantrong1993
Facebook Name: Vũ Trọng
Vũ Trọng posted on 05/13/2017
Vũ Trọng posted on 05/13/2017

Vũ's cover photo

Nguyễn Thành Luân
Những thằng đj tán gáj ko tkích đjều này

VNPT - VinaPhone

facebook.com
Vũ Trọng posted on 01/14/2013
Vũ Trọng posted on 01/14/2013

An idyllic vista

apps.facebook.com