Facebook ID: 100002856303936
Facebook Username: nguyenchu.chu.98
Facebook Name: Nguyen Chu Chu
Nguyen Chu Chu posted on 10/09/2017
Nguyen Chu Chu posted on 10/09/2017

Nguyen Chu's cover photo

Noel lại về nửa rồi....
Noel lại về nửa rồi

Cuộc Sống

facebook.com
Tre ja mang mộc, tre đã ja mà chẳng thấy măng đâu?
Tre ja mang mộc tre đã ja mà chẳng thấy măng đâu

Liverpool FC

facebook.com